www.thutucthue.com

BTC ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 về việc 'Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 về việc 'Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ'.

 

Thông tư này áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí; các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế nội địa quản lý thu.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Thời gian khai thuế trong năm 2011 đối với từng loại hồ sơ khai thuế áp dụng tại Thông tư này như sau:

 

- Hồ sơ khai thuế theo từng lần:  Bắt đầu áp dụng đối với từng lần phát sinh nghĩa vụ nộp thuế từ ngày 01/7/2011.

 

- Hồ sơ khai thuế tháng:  Bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế tháng 7 năm 2011.

 

- Hồ sơ khai thuế theo quý:  Bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế quý III năm 2011.

 

- Hồ sơ khai thuế cả năm:  Bắt đầu áp dụng đối với việc khai thuế từ kỳ tính thuế năm 2011.

 

- Hồ sơ khai quyết toán thuế theo năm:  Bắt đầu áp dụng đối với việc khai quyết toán thuế từ kỳ tính thuế năm 2011. Khai quyết toán thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp bắt đầu áp dụng kể từ ngày phát sinh các trường hợp đó từ ngày 01/7/2011.

 

- Các quy định về thủ tục nộp thuế, hoàn thuế, bù trừ thuế bắt đầu áp dụng từ ngày 01/7/2011.

              Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.                         Bấm vào đây tải Thông tư số 28/2011/TT-BTC  

 

www.thutucthue.com

  

 
 

You are here  :